Algemene voorwaarden van ZHV Verhuur VOF Cuijk

Verhuur en transport van: Opslagcontainers - Units - Verplaatsbare woonruimten - Bouwmaterieel

Simon Homburgstraat 13 - 5431 NN - Cuijk

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen aanvrager/huurder/gebruiker (hierna te noemen: opdrachtgever) enerzijds en de aanbieder/verhuurder/vervoerder (hierna te noemen: opdrachtnemer) anderzijds. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbieding/overeenkomst. Voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing van opdrachtgever naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

Artikel 2

Verhuur/huur geschiedt hetzij voor bepaalde tijd, hetzij voor onbepaalde tijd. Bij huur/verhuur voor onbepaalde tijd geldt wederzijds een opzegtermijn van twee weken. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is de prijs gebaseerd op een periode van minimaal 10 weken. Blijkt de periode bij beëindiging van de huurovereenkomst korter te zijn dan zal de huurprijs alsnog worden aangepast.

Artikel 3

De huurovereenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op het moment alwaar de goederen voor transport naar opdrachtgever zijn opgeladen en wordt geacht te zijn beëindigd op het moment waarop de goederen bij opdrachtnemer terugkeren en zijn afgeladen. Opdrachtgever wordt geacht aan opdrachtnemer opdracht te hebben gegeven, om voor rekening en risico van opdrachtgever, door opdrachtnemer of door een door opdrachtnemer aan te wijzen vervoerder de goederen te doen transporteren naar een van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgegeven plaats van bestemming. Overschrijding van de bezorg termijn geeft evenwel opdrachtgever jegens opdrachtnemer of vervoerder geen aanspraak op schadevergoeding hoe ook genaamd.

Artikel 4

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, geschiktheid en veiligheid van de standplaats van het gehuurde en draagt zorg dat in verband met die standplaats wordt voldaan aan alle ter plaatse geldende (verkeers-)voorschriften. De standplaats dient, zowel bij het afleveren der goederen, als bij het ophalen daarvan, voor het te bezigen transportmiddel veilig en goed bereikbaar te zijn. Indien en voor zover de plaats alwaar de goederen worden afgeleverd en/of opgehaald niet is gelegen voor het openbaar verkeer openstaande wegen, geschiedt het transport vanaf de openbare weg tot aan de uiteindelijke plaats van bestemming c.q. vanaf de plaats van ophalen tot aan de openbare weg voor risico van de opdrachtgever, die zowel opdrachtnemer als een door deze aangestelde vervoerder zal vrijwaren voor alle schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die dientengevolge mocht ontstaan. Extra kosten welke mochten ontstaan, als gevolg van het feit dat de plaats van bestemming c.q. de plaats waarop de goederen worden opgehaald niet op of aan de openbare weg is gelegen of voor het bezigen transportmiddel niet of onvoldoende bereikbaar is, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5

Tevergeefs gemaakte transportkosten als gevolg van het feit dat opdrachtgever hetzij op overeengekomen datum de goederen niet in ontvangst neemt, hetzij op de overeengekomen datum de goederen niet voor het ophalen daarvan ter beschikking geeft, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6

Tenzij opdrachtgever bij aflevering op de plaats van bestemming zulks op de vrachtbrief of geleidebon heeft doen aantekenen, wordt opdrachtgever geacht de goederen in goede staat, in goede werking en schoon te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de goederen aan het einde van de huurperiode eveneens in goede staat, in goede werking en schoon aan de opdrachtnemer teruggeven. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het verhuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan de opdrachtnemer de teruglevering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de verhuurde materialen. Deze opgave is voor opdrachtnemer niet bindend. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen na de teruglevering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever en zal na inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van de manco’s en beschadigingen. Opdrachtnemer is gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien haar dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Voor wat betreft de bijgelegenheid van die inspectie aan het licht gekomen manco’s en beschadigingen zijn de boeken  van opdrachtnemer bindend. Indien na afloop van de huurperiode in of aan het gehuurde door opdrachtnemer goederen worden aangetroffen welke niet tot het gehuurde behoren,  wordt opdrachtgever geacht deze goederen aan opdrachtnemer te hebben afgestaan zonder dat opdrachtnemer enige vergoeding daarvoor is verschuldigd en wordt opdrachtnemer geacht te zijn gemachtigd met deze goederen te handelen naar zijn goeddunken. Opdrachtnemer is voor het behoud van deze goederen niet aansprakelijk, terwijl opdrachtgever opdrachtnemer zal vrijwaren voor aanspraken van derde op deze goederen. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijze in het belang van de opdrachtgever is, de desbetreffende goederen of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan - waarvan opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk kennis zal geven - voor een periode van maximaal 2 maanden, na afloop van welke periode opdrachtnemer gerechtigd is de aldus opgeslagen goederen hetzij openbaar hetzij onderhands - zulks ter keuze van opdrachtnemer - te verkopen, in welk geval opdrachtnemer de behaalde opbrengst - na aftrek van de opslagkosten, kosten van verkoop en na verrekening van hetgeen opdrachtnemer anderszins van opdrachtgever heeft te vorderen - aan opdrachtgever zal uitkeren, zonder dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever tot enige andere vergoeding is gehouden. Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de opslagperiode de desbetreffende goederen van opdrachtnemer terug te vorderen, mits zulks geschiedt onder gelijktijdige aanbieding van het bedrag dat opdrachtgever ter zake van opslagkosten, niet betaalde huurpenningen en/of bijkomende kosten aan opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 7

Opdrachtgever zal zorg dragen dat  de goederen gedurende de gehele huurperiode in goede staat van onderhoud verkeren. Hiertoe dienen de eventueel verstrekte onderhouds- en/of bedieningsinstructies door opdrachtgever nauwgezet te worden gevolgd. Noodzakelijke reparaties aan de goederen zullen uitsluitend door of vanwege de opdrachtnemer worden verricht. Indien deze reparaties, zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer, het gevolg zijn van normale slijtage, zullen de kosten van de reparaties voor rekening van de opdrachtnemer zijn. In alle overige gevallen, waaronder meer begrepen onzorgvuldig of onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, brand, explosie, danwel schuld van gebruiker of van derden, komen de kosten van de reparaties voor rekening van opdrachtgever, indien de reparatiekosten de dagwaarde van de goederen overtreffen is de opdrachtgever de dagwaarde aan opdrachtnemer verschuldigd. Storingen die zich in, aan of op het gehuurde bevindende apparatuur en behorende tot het gehuurde zullen uitsluitend namens opdrachtnemer worden verholpen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer voor zover deze storingen, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer, het gevolg zijn van normale slijtage: in alle andere gevallen komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht elke schade, elk gebrek en iedere storing aan het gehuurde onmiddellijk aan opdrachtnemer te melden en een dergelijke melding binnen 24 uur schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van de huurovereenkomst het gehuurde te doen vervangen door soortgelijke goederen, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk of noodzakelijk is. De opdrachtgever kant hierdoor geen ontbinding van de huurovereenkomst eisen.

Artikel 8

Opdrachtgever is aansprakelijk voor het geheel op gedeeltelijk tenietgaan of verloren gaan  van het gehuurde tijdens de huurtijd of tengevolge van diefstal, verduistering of welke oorzaak dan ook, tenzij hij aantoont dat de schade of het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het gehuurde is te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer zelve. De benodigde verzekeringen zullen door opdrachtgever worden afgesloten.

Artikel 9

Opdrachtnemer zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade hoe dan ook genaamd waaronder begrepen bedrijfsschade - van opdrachtgever of van derden - of voor schade aan personen of goederen, direct of indirect veroorzaakt door het gehuurde of onderdelen daarvan, ook indien deze schade gevolg is van enig gebrek aan het gehuurde of van schuld - grove schuld daaronder begrepen - van het personeel van opdrachtnemer.

Artikel 10

Opdrachtgever dient de goederen te gebruiken overeenkomstig de daaraan door opdrachtnemer gegeven bestemming. Schade als gevolg van het daarmede strijdig gebruik komt volledig voor rekening van opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde anders dan met toestemming van opdrachtnemer en door een andere dan door een door de opdrachtnemer aangewezen vervoerder gedurende de huurtijd te verplaatsen of anderzijds te doen vervoeren. De opdrachtnemer is bevoegd om, alvorens zijn toestemming te verlenen, nadere voorwaarden aan opdrachtgever te stellen. Het is opdrachtgever in het bijzonder verboden brandend of smeulend afval in de container te (doen) werpen, alsook afval dat giftig is, hinderlijke stank veroorzaakt, schade kan opleveren aan de gezondheid van mens - dier - gewas; zelfontbrandbaar is; ontplofbaar is; in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelt, schade kan opleveren aan de bodem of het grondwater; milieu hygiënisch, esthetisch of technisch moeilijk verwerkbaar is.

Artikel 11

Tijdens de huurovereenkomst is het opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde geheel op gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven. onder welke titel dan ook, te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen. of daarover op andere wijze te beschikken. Ingeval van verhuur van containers/units heeft opdrachtgever, alvorens de goederen ter beschikking van opdrachtgever komen, de ondergrond van de standplaats en de toegang tot de openbare weg, indien en voor zover het gehuurde daarop wordt geplaatst, aan opdrachtnemer verhuurd voor de prijs van € 1.00 per maand, welk bedrag in de huurprijs reeds is verrekend, zulks tot aan het einde van de met betrekking tot de gehuurde goederen gesloten huurovereenkomst.

Artikel 12

Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, komen uitsluitend en alleen voor rekening van opdrachtgever, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd tengevolge van het niet voldoen aan wettelijke en/of andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 13

Opdrachtgever zal de door hem verschuldigde huurprijs en overige verschuldigde bedragen  aan opdrachtnemer voldoen binnen de overeenkomstige betalingstermijn welke 14 dagen na de factuurdatum is. Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf de vervaldag aan opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 1% per maand over het openstaande faktuurbedrag waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend wordt. Opdrachtgever zal zich nimmer mogen onttrekken aan enige betalingsverplichting ingevolge deze overeenkomst noch door beroep op compensatie  - waarvan opdrachtgever bij deze uitdrukkelijk afstand doet -, noch op enige andere wijze. Voor iedere dag of gedeelte van een dag dat opdrachtgever nalatig blijft om na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen is opdrachtgever zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist aan opdrachtnemer een boete verschuldigd gelijk aan tweemaal de voor de desbetreffende goederen berekende daghuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 14

Ingeval van wanprestatie van opdrachtgever ten aanzien van enige bepaling van de huurovereenkomst - waaronder begrepen enige bepaling van deze voorwaarden -, faillissement van de opdrachtgever, het aanvragen van surséance van betaling door de opdrachtgever of beslag op roerende en/of onroerende goederen of een gedeelte daarvan van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht om zonder nadere sommatie of ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te houden en de verhuurde goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van opdrachtnemer om van opdrachtgever vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen en onverminderd de rechten van opdrachtnemer ingevolge de art. 1302 en 1303 BW. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst als hierboven bedoeld is het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever verbindt zich jegens opdrachtnemer om aan opdrachtnemer onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op opdrachtgever’s onroerende goederen of op onderhavige aan hem verhuurde goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement of zijn aanvrage om surséance van betaling, alsmede om aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, onverwijld inzage te geven van de door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten huurovereenkomst.

Artikel 15

Opdrachtnemer of door hem aan te wijzen personen zijn te aller tijde gerechtigd om de plaats of plaatsen te betreden waar de door hem aan opdrachtgever verhuurde goederen zich bevinden en deze goederen te onderzoeken.

Artikel 16

Alle kosten welke opdrachtnemer dient te maken ter verkrijging of behoud van zijn rechten voortvloeiende uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst - waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten en waaronder tevens de kosten van juridische raadslieden - komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17

Onder overmacht word in deze overeenkomst verstaan alle van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden - ook indien ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien - die de nakoming van de overeenkomst verhinderen inclusief oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand - en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van haar toeleveranciers.

Artikel 18

Op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen hoe ook genaamd, voortvloeiende of verband houdende met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht voor de rechter bevoegd in de plaats van vestiging van opdrachtnemer.